Zpracování osobních údajů

 

 

Informace o zpracování osobních údajů

 

Proč Vám představujeme tyto informace o zpracování osobních údajů?

Cílem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace o zpracování osobních údajů, které shromažďujeme, proč tyto údaje shromažďujeme, jak je využíváme, z jakých zdrojů je získáváme, jaký je účel jejich shromažďování, komu smíme tyto osobní údaje poskytnout a kde můžete získat další informace o tom, které Vaše osobní údaje jsou zpracovávány a jak jsou zabezpečeny.

Jsme součástí silné skupiny Gi Group, která působí v České republice již několik let pod značkami Grafton Recruitment s.r.o. a také Gi Group Czech Republic, s.r.o., a nabízí služby zaměstnanecké agentury, a to osobně, prostřednictvím internetových stránek, nebo jinými způsoby, včetně partnerských internetových stránek nebo sociálních médií. Naše společnost, která skupinu doplňuje, se zaměřuje na outsourcing IT služeb a tím i zprostředkování profesního uplatnění pro Vás jako kvalifikovaného specialistu v pozici samostatného podnikatele. Tato informační brožura o zpracovávání osobních údajů se vztahuje na veškeré osobní údaje, které shromažďujeme prostřednictvím výše zmíněných platforem nebo jinými způsoby s těmito platformami spojenými.

Společnost GI BPO jako správce osobních údajů

GI BPO, s.r.o., IČO: 14044234, se sídlem Na Poříčí 1079 / 3a, Nové Město, 110 00 Praha 1, je správcem Vašich osobních údajů. Skutečnost, že jsme správci osobních údajů, znamená, že dodržujeme zásady zpracovávání osobních údajů a že s Vašimi osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnými zákony, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ohraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), rozhodujeme o účelu a prostředcích zpracovávání Vašich osobních údajů a zajišťujeme, že Vaše osobní údaje jsou řádně zabezpečeny. Chráníme Vaše osobní údaje pomocí nejmodernějších technologií a průběžně vyhodnocujeme a aktualizujeme naše procedury sloužící k ochraně Vašich osobních údajů.

Proč zpracováváme Vaše osobní údaje?

Ať už si hledáte zaměstnání, odpovídáte na konkrétní inzerát, poskytujete nám své CV (přímo nebo v rámci našich procesů hledání vhodných kandidátů) nebo nás jinak kontaktujete s cílem získat informace o zaměstnání (elektronicky, písemně, prostřednictvím našeho náborového formuláře, telefonicky atd.), poskytujete nám osobní údaje, které zpracováváme v průběhu celého procesu zprostředkování profesního uplatnění pro Vás jako kvalifikovaného specialistu v pozici samostatného podnikatele, resp. uzavření tomu odpovídající smlouvy mezi Vámi a zájemcem o Vaše služby. Veškeré naše služby souvisí s outsourcingem IT služeb, hledáním vhodných kandidátů a procesem zprostředkování profesního uplatnění pro Vás.

Zpracovávání osobních údajů nám pomáhá v naší činnosti outsourcingu IT služeb a procesu zprostředkování profesního uplatnění a pomáhá nám poskytovat rovněž související služby, které zahrnují mj. reakci na Vaši odpověď na pracovní inzerát a korespondenci mezi Vámi a potenciálními zájemci o Vaše služby.

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze z legitimních důvodů. Pokud není uvedeno jinak, zpracováváme osobní údaje uchazečů o zaměstnání na základě zaslaného požadavku v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tedy za účelem provedení opatření před uzavřením smlouvy odpovídající zprostředkování profesního uplatnění Vás v pozici samostatného podnikatele. Vaše osobní údaje můžeme následně uchovávat, je-li to nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, a to z důvodu našeho oprávněného zájmu.
Na základě Vašeho souhlasu Vám zasíláme další vhodné pracovní nabídky, popř. zpracováváme Vaše osobní údaje za marketingovými a statistickými účely v rozsahu uděleného souhlasu. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu dpo.cz@gigroup.com. Odvoláním souhlasu ale není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu. Veškeré informace o zpracování na základě Vašeho souhlasu naleznete v sekci Podmínky vyjádřeného souhlasu.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Můžeme zpracovávat následující osobní údaje či kategorie osobních údajů. To neznamená, že u každého kandidáta zpracováváme veškeré níže uvedené osobní údaje. Nemůžeme například uvést veškeré osobní údaje, které nám uchazeči o práci předkládají ve svých životopisech a dalších souvisejících dokumentech. Mějte prosím na paměti, že níže uvedené příklady nemusejí být vyčerpávající.

 • Jméno a příjmení
 • Akademický titul, dosažené vzdělání
 • Adresa trvalého bydliště, kontaktní adresa
 • Státní příslušnost
 • Datum a místo narození, rodné číslo
 • Telefonní číslo, e-mailová adresa
 • Očekávaná odměna / plat
 • Řidičské oprávnění
 • Informace uvedené ve Vašem životopise, na Vašem profilu na našich internetových stránkách, přílohy k Vaší odpovědi na inzerát či Vaše žádost o informace
 • Pracovní zkušenosti / informace o předchozím a současném zaměstnání
 • Informace o registraci na Úřadu práce
 • Fotografie (pokud nám ji poskytnete jako přílohu k vašemu životopisu)
 • Odkaz na Váš profil na sociálních sítích a jeho obsah
 • Informace o zahájení zaměstnání, výši platu, ukončení zaměstnání
 • Znalost jazyků, speciální dovednosti/znalosti a profesní kvalifikace
 • Hodnocení osobnostních charakteristik

 

Naše internetové stránky umožňují k odpovědím na inzeráty na konkrétní pozice přikládat přílohy. Tyto přílohy zasíláte dobrovolně a osobní údaje obsažené v těchto přílohách budou zpracovány pro účely vyhodnocení vaší vhodnosti jako kandidáta pro danou pozici.

Profilování

Osobní údaje shromažďujeme, abychom uchazečům usnadnili náborový proces a zájemcům o Vaše služby pak vyhodnocování Vašich dovedností, zkušeností, kvalifikace a vhodnosti pro stávající a budoucí profesní uplatnění, o které byste mohli mít zájem. Zejména pak vyhodnocujeme, zda jste pro danou pozici jako kandidát vhodný a také, že Vaše vzdělání, zkušenosti a jazykové znalosti splňují požadavky inzerované pozice, a zda je nabízená odměna v souladu s Vašimi očekáváními. Tento proces vyhodnocení lze kategorizovat jako profilování osobních údajů ve smyslu článku 4 odst. 4 GDPR.

Odkud získáváme Vaše osobní údaje?

Většinu osobních údajů, které zpracováváme, získáváme přímo od Vás (např. prostřednictvím našich internetových stránek, odpovědi na pracovní inzerát, na veletrzích či jiných akcích, tím, že nám dáte svou vizitku atd.). Někdy rovněž obdržíme Vaše osobní údaje od třetích stran, např. od pracovních portálů nebo od Vašich předchozích zaměstnavatelů v případech, že jste nám poskytli jejich kontaktní údaje, a od našich klientů v případě, že došlo k uzavření pracovní smlouvy nebo jiné podobné dohody.

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

Osobní údaje zpracováváme jen po dobu, která je nezbytně nutná vzhledem k účelu, za jakým údaje zpracováváme. Nejčastěji tedy po dobu výběrového procesu ke konkrétnímu profesnímu uplatnění a následně, došlo-li alespoň ke zprostředkování kontaktu se zájemcem o Vaše služby, po dobu nezbytně nutnou pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků. Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, zpracováváme příslušné osobní údaje pouze do doby odvolání Vašeho souhlasu.

Pokud shledáme, že Vaše údaje již nejsou nezbytné pro žádný z účelů, za kterými byly zpracovávány, tyto údaje smažeme.

Komu Vaše osobní údaje předáváme?

Vzhledem ke skutečnosti, že zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem outsourcingu IT služeb, předáváme Vaše osobní údaje zájemcům o Vaše služby, které poskytujete jako nezávislý podnikatel, na inzerované pozice nebo na inzeráty vytvořené společností GI BPO. V takovém případě jsou společnost GI BPO a potenciální zájemce o Vaše služby nezávislými správci Vašich osobních údajů. Na základě Vašeho souhlasu mohou být Vaše osobní údaje předávány za účelem zprostředkování pracovních příležitostí také dalším společnostem ze skupiny Gi Group v České republice, se kterými úzce spolupracujeme právě v oblasti zprostředkování pracovních příležitostí (podrobněji níže v části Podmínky vyjádřeného souhlasu se zpracováním osobních údajů).

Vaše osobní údaje mohou být dále poskytovány oprávněným státním úřadům, institucím či dalším entitám za splnění příslušných zákonných podmínek. Tam, kde to vyžaduje účel zpracování, mohou být Vaše osobní údaje předány našim externím dodavatelům, kteří nám poskytují podporu během náborového procesu. Tito externí dodavatelé mohou být v pozici zpracovatelů Vašich osobních údajů, v kterémžto případě dochází vždy k uzavření zpracovatelské smlouvy s těmito dodavateli.

Jaká jsou Vaše práva?

Máte právo požadovat informace o svých osobních údajích a rovněž právo na přístup k nim. Dále máte právo po nás požadovat, abychom Vaše osobní údaje opravili nebo smazali nebo omezili jejich zpracovávání. Rovněž můžete vznášet námitky vůči zpracovávání svých osobních údajů nebo požadovat přenositelnost těchto údajů. Mějte však prosím na paměti, že ne vždy se musíme řídit Vašimi požadavky, zejména tehdy, bude-li zpracování uskutečňováno na základě zákona nebo našeho oprávněného zájmu.

Rovněž máte právo adresovat svůj nárok, stížnost či jiný dotaz přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111 (operátor), e-mail: posta@uoou.cz.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Pokud budete mít jakékoliv dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů, kontaktujte prosím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese: dpo.cz@gigroup.com.

 

 

Podmínky vyjádřeného souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlasím, aby mi společnost GI BPO a další společnosti ze skupiny Gi Group v České republice pomáhaly při hledání lepšího pracovního místa.

Zaškrtnutím políčka udělujete společnosti GI BPO, s.r.o., IČO: 14044234, se sídlem Na Poříčí 1079/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1 souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem zasílání vhodných pracovních uplatnění, které odpovídají Vaší vybrané pozici. Kontaktní údaje, životopis, průvodní dopis a další údaje, které nám o sobě sdělíte, budeme uchovávat v k tomu určené databázi. Jakékoliv pracovní nabídky, které vyhodnotíme jako pro Vás zajímavé, Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu nebo telefonní číslo.

Abychom pro Vás zajistili ty nejvhodnější možné pracovní nabídky na trhu práce, spolupracujeme s dalšími společnostmi ze skupiny Gi Group v České republice, se kterými na základě uděleného souhlasu sdílíme Vaše osobní údaje za účelem zprostředkování pracovních příležitostí.

Skupinu Gi Group v České republice aktuálně tvoří vedle společnosti GI BPO, s.r.o. také společnost Gi Group Czech Republic, s.r.o., IČO: 247 91 547, se sídlem Na Poříčí 1079/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1, a společnost Grafton Recruitment s.r.o., IČO: 625 83 344 , se sídlem Na Poříčí 1079/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1. Pokud by se skupina Gi Group v České republice měla v budoucnu rozrůst o další společnost či společnosti, vždy Vám s dostatečným předstihem poskytneme veškeré potřebné související informace prostřednictvím e-mailu.

Ostatní společnosti ze skupiny Gi Group v České republice v takových případech zpracovávají Vaše osobní údaje ve stejném rozsahu, za stejnými účely, na stejných právních základech, stejnými způsoby a celkově za stejných podmínek jako společnost GI BPO, s.r.o., které jsou podrobně popsány výše v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů – pouze s tím rozdílem, že se zpracování Vašich osobních údajů týká zprostředkování zaměstnání, resp. uzavření pracovní smlouvy mezi Vámi a Vaším novým zaměstnavatelem.

Ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) vystupují další společnosti ze skupiny Gi Group v České republice při zprostředkování zaměstnání jako samostatní správci. Vzájemné odpovědnosti za plnění právních povinností jsou mezi všemi společnostmi vymezeny tak, aby uplatnění a výkon Vašich práv byl velmi jednoduchý. To znamená, že veškerá Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů můžete uplatnit prostřednictvím e-mailu na společné k tomu určené adrese dpo.cz@gigroup.com.

Zajímá mě také práce v zahraničí a chci vědět o vhodných pracovních příležitostech.

Společnost GI BPO, s.r.o. a další společnosti ze skupiny Gi Group v České republice jsou zároveň součástí mezinárodní skupiny Gi Group zprostředkovávající zaměstnání ve více než 40 zemích v Evropě, Asii, Americe a Africe. Zaškrtnutím políčka udělujete souhlas k tomu, abychom Vás zařadili do společné databáze zájemců o práci v zahraničí. Následně Vás budeme informovat o vhodných pracovních nabídkách i za hranicemi České republiky. Nedomluvíme-li se s Vámi jinak, budeme na základě tohoto Vašeho souhlasu pro Vás zprostředkovávat zaměstnání pouze v rámci Evropské unie.

Naše zastoupení v členských státech Evropské unie se neustále rozšiřuje. Aktuální přehled společností, se kterými můžeme sdílet Vaše osobní údaje za účelem zprostředkování zaměstnání v zahraničí naleznete na odkaze zde. Společnosti vystupují jako samostatní správci za účelem zprostředkování vhodného zaměstnání na základě Vámi nastavených kritérií. Veškerá Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů můžete uplatnit prostřednictvím e-mailu na společné k tomu určené adrese dpo.cz@gigroup.com.

Mám zájem o plnou podporu při hledání práce včetně informací a tipech jak se lépe prezentovat na trhu práce a novinkách o pracovním trhu, a to včetně Programu na doporučení.

Zhruba jednou měsíčně Vám zašleme informace o trhu práce a možnostech, jak na něm uspět, na Váš registrovaný e-mail. Budeme Vás také informovat, pokud bychom otevřeli na nějaké pozici Program na doporučení. Je to možnost, jak získat finanční odměnu za to, že doporučíte na hledanou pozici svého známého.